A Szilaj Sofőrszolgálat Általános szerződési feltétele

I. Szolgáltatás alanyai és tárgya:

A Szilaj Sofőrszolgálat meghatározott díj ellenében sofőrszolgálati tevékenységet nyújt az azt megrendelő személy (továbbiakban: Megrendelő) részére, a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint: Szolgáltató - által alkalmazott vagy megbízott, illetve igénybe vett közreműködő - Sofőrje (továbbiakban: Sofőr) a Megrendelőt a Megrendelő tulajdonában vagy használatában levő személygépjárművével a Megrendelő által megadott időpontban a jelzett címről a Megrendelő által megjelölt címre, illetve címekre fuvarozza. Szolgáltató a Megrendelővel való kapcsolat felvételekor tájékoztatja Megrendelőt a sofőr megérkezésének várható idejéről. Jelen szerződés keretében Megrendelőnek minősül az a személy, aki saját maga részére a sofőrszolgáltatást megrendeli, vagy aki részére - megbízása alapján - a sofőrszolgálati tevékenységet harmadik személy Szolgáltatótól megrendelte. Szolgáltatót a szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért a Szolgáltató honlapján (www.elitsoforszolgalat.hu) közzétett díjazás illeti meg. A díj az ÁFÁ-t tartalmazza. Szolgáltató fenntartja magának az árváltoztatás jogát, melyet minden esetben honlapján közzétesz. A díjat Megrendelő a célállomásra érkezéskor készpénzben köteles megfizetni a Sofőrnek, megbeszélés alapján átutalásos fizetésre is van lehetőség.. A Sofőr a gépjármű kulcsait a díjfizetéssel egyidejűleg adja át a Megrendelő részére.

II. Szerződés időtartama és megszűnése

Jelen szerződés a Megrendelő telefonos, vagy előrendelés esetén email-ben történő megkeresése alapján, szóbeli szerződéssel a szolgáltatás igénybevételére ráutaló magatartással jön létre. Megrendelő a szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg elfogadja a jelen szerződésben foglaltakat. A szerződés a szolgáltatás teljesítésével egyidejűleg megszűnik.

III. Felelősségvállalás

Szolgáltató felelősséggel tartozik a szolgálatatási tevékenység ellátása során a Sofőr által szállított személygépjárműben keletkezett olyan kárért, mely bizonyíthatóan a Sofőrnek felróható okból következett be. Ebben az esetben Szolgáltató köteles megfizetni a személygépjárműre érvényes CASCO biztosítás önrészét. Amennyiben Megrendelő érvényes CASCO biztosítással nem rendelkezik, Szolgáltató felelősségbiztosítása fedezetet nyújt a Sofőrnek felróható okból bekövetkezett kárra legfeljebb ??????????????? Ft erejéig. Ezen összeg feletti kár megtérítésére Szolgáltató nem kötelezhető. Szolgáltató felelősségvállalása nem terjed ki arra az esetre, ha a Sofőrnek felróható okból keletkezett káresemény következtében harmadik személy gépjárművében kár keletkezik. Ebben az esetben a harmadik személy gépjárművében keletkezett kár megtérítése kizárólag Megrendelő gépjárműve kötelező biztosításának terhére történik. Szolgáltató csak és kizárólag olyan kárért vállal felelősséget, amelyek bekövetkeztét Megrendelő közvetlenül az esemény után, a helyszínen a Sofőrnek jelzi és egyben a Szolgáltató felé telefonon bejelenti. Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás ideje alatt bekövetkező, a gépjármű műszaki állapotából eredő meghibásodásokért, valamint az olyan közlekedési szabálysértésekből vagy egyéb külső körülményekből eredő károkért, amelyek nem a Sofőr hibájából következtek be. Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá a műszaki engedély és eredetiség vizsga érvényességéért, valamint a gépjárműben található tárgyakért. A Megrendelő felelősséget vállal a személygépjármű műszaki állapota miatt a személyek életében, egészségében és testi épségében, továbbá egyéb tárgyakban, a Szolgáltató vagyontárgyaiban, eszközeiben és más vagyontárgyakban okozott károkért.

IV. Vegyes rendelkezések

Szolgáltató a honlapján való közzététellel lehetővé teszi, hogy jelen szerződés tartalmát Megrendelő megismerje. Megrendelő a szolgáltatás megrendelésével a szerződést elfogadja. Jelen szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. Évi IV. törvény. rendelkezései az irányadóak.